menu click
جستجو

درخواست پذیرش کالا، به همراه مدارك و مستنداتی که در فرآیند پذیرش کالا ذکر شده است، باید توسط مشاور پذیرش به بورس ارایه شده و پس از احراز کامل بودن مدارك در بورس ثبت شوند. مشاور پذیرش از میان شرکتهای کارگزاری دارای مجوز کارگزار معرف و شرکتهای تأمین سرمایه انتخاب میشود.

۱- ارایۀ مشاوره به متقاضی درخصوص فرایند پذیرش و عرضه کالا

۲- سنجش میزان آمادگی متقاضی برای پذیرش

۳- ارایۀ مدارك و اطلاعات درخواستی به بورس به نمایندگی متقاضی در فرآیند پذیرش

۴- کنترل رعایت مقررات پذیرش توسط متقاضی در فرآیند پذیرش


تبصره ۱ - مشاور پذیرش باید کلیۀ مدارك، اسناد و اطلاعات ارایه شده توسط متقاضی را بررسی و تأیید نماید که مدارك کامل بوده و به امضای صاحبان امضای مجاز رسیده و ممهور به مهر متقاضی است.

تبصره ۲ - روابط مشاور پذیرش و متقاضی و حدود وظایف و مسیولیتهای هریک در قرارداد فیمابین که در چارچوب نمونه بورس تنظیم میشود، پیشبینی شده و یک نسخه از آن به بورس ارسال میشود.

فرم درخواست پذیرش به همراه مدارك ذیل به بورس ارایه میشود:

1- پرسشنامه پذیرش

2- امیدنامه

3- فرم شناسه کالا

4- کپی برابر اصل گواهی استاندارد کالا

5- رسید پرداخت حق پذیرش

6- تعهد نامه شرکت تولیدکننده مبنی بر فراهم نمودن شرایط جهت بازدید از خط تولید و انبارها حسب درخواست هییت پذیرش یا بورس

7- کپی برابر اصل اسناد ترخیص کالای در حال پذیرش از گمرکات جمهوری اسلامی ایران در مورد کالاهای وارداتی شامل موارد زیر:

7-1- برگ سبز گمرکی

7-2- گواهی بازرسی مبدا و مقصد

7-3- قبض انبار برای کالاهایی که از گمرکات ترخیص و به انبارهای داخلی حمل شده اند

7-4- کپی برابر اصل پروفرمای ثبت سفارش شده به انضمام مستندات گشایش اعتبار یا پرداخت وجه برای کالای وارداتی ترخیص نشده

8- تاییدیه مراجع ذیصلاح در خصوص کالاهایی که مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قانونی باشد

9- سایر اطلاعات مهم به تشخیص متقاضی یا درخواست بورس یا هییت پذیرش


تبصره: درخصوص کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری نمی باشند، متقاضیان باید گواهی کنترل کیفیت از آزمایشگاههای مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ارایه نمایند. در مواردی که ارایۀ این گواهی از سوی مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ممکن نباشد، ارایۀ گواهی آزمایشگاه مورد تأیید بورس الزامی است.